Categories
Без категория

Пеене на възглавнициPillow Singing

Пеене на възглавници е проект на Модо, насочен към певческия талант на родителите и техните деца. Предлагаме различни програми като се водим от възрастта на децата и всички те се провеждат в музикалната къща на “Модо”. В „Осминките“ скокливците между 1 и 3 годинки заедно с техните родители ще могат да се включат в песните, танците и ритмическите игри. Различните занимания и обогатяването на ежедневието на децата в тази възраст са важни за развитието им като цяло и нагласата им към света. В „Четвъртинките“ са по-порасналите певци между 3 и 5 годинки. В тази програма децата започват да развиват певческите си способности и чувството си за ритъм.


Преподавателите


Димитър е един от учителите в Модо, които участват в проектите Малкият музикант и Космически курс по музика. Той преподава пиано на най-малките ни ученици. С лекота и приятелско отношение Димитър им разказва интересни истории от чудния музикален свят.

След завършване на Музикалното училище в София, Димитър окончателно избира професията на оперен певец, която той овладява в Национална Музикална Академия “Панчо Владигеров”. Неговият богат опит на оперната сцена му помага да бъде креативен и вдъхновяващ преподавател, който запознава децата не само с пианото, но и с тайните на оперното изкуство.


 

Юлия Георгиева завършва НМУ „Добрин Петков“, гр. Пловдив с теоритичен профил, специалност пиано. Дипломира се като Магистър в “АМТИИ“ – гр. Пловдив със специалност “Музикална педагогика”. През 2001 г. заминава за Бразилия, където работи като учител по пиано, музикална теория и солфеж, както и като корепетитор на вокални и хорови състави, индивидуални инструментални и вокални изпълнители на частна практика и пианист на професионалния хор към театъра на щат Амазония, Манаус.
Юлия специализира в работата с деца в ранна и ученическа възраст както по общоприетите учебни програми, така и по индивидуални програми за музикално възпитание и творчество.


Пеене на възглавници – програми


“Осминки”
(от 1 до 3 годинки с родител)

Децата с техните родители, баби, дядовци, каки, батковци или други възрастни се срещат в забавния, изпълнен с въображение свят на музикалната игра. Ние пеем, танцуваме и играем с глас, вълнуващ материал са и перкусионните инструменти. Също така, изучаваме различни звуци, песни и стихове. Носете удобни дрехи, пантофи или чорапи за всички участници.


Кога?

Група във вторник: от 16:30 до 17:30ч.

Занятия: 05.07, 12.07, 19.07, 26.07

Преподавател: Димитър


Група в неделя: от 17:00 до 18:00ч.

Занятия: 29.05, 5.06, 12.06, 19.06

Преподавател: Юлия


“Четвъртинки
(от 3 до 5 години)

Децата ще имат възможност да изучават песнички на различни езици. Родителите са добре дошли, ако желаят да се включат в първите срещи, но е желателно децата да остават сами. Целта ни е да се научим да пеем на два гласа и да се срещнем с различните стилове в музиката. Също така, ще направим първите стъпки в музикалната азбука.

Кога? 

Вторник от 17:30 до 18:30 часа.

Занятия: 05.07, 12.07, 19.07, 26.07

Преподавател: Димитър


Цени

Едно посещение:

1 дете + възрастен – 20лв.

2 деца + възрастен – 30лв.

Четири посещения + подарък:

1 дете + възрастен – 75лв.

2 деца + възрастен – 105лв.

Пакетите за 4 урока при група “Осминки” включват подарък – допълнително посещение на Пеене на възглавници.
Пакетите за 4 урока при група “Четвъртинки” включват подарък – един пробен урок за Малък музикант.


Записване:

  • На място в Музикалната къща на ул. Шандор Петьофи №55
  • или по Банков път:
Мюзик Плей България
Първа Инвестиционна Банка АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG91FINV91501016765292

Повече информация


 

Pillow Singing is a Modo project that focuses on both children and parents’ singing talents. Various programmes are offered differing on the kids’ age and they all take place at Modo’s Music house.

Little hoppers between 1 and 3-years-old can join “Eight notes” with their parents. We are going to sing, dance and play rhythm games. Varied activities and daily routine’s enrichment are crucial for toddlers’ overall development and their attitude to the world.

The “Quarter notes” group gathers three- to five-years-old singers. This programme starts developing kids’ singing abilities and their rhythm sense.


The Teacher


Dimitar is one of Modo’s teachers who participates both in the Little Musician programme and the Spaceship Course in Music. He teaches piano to our youngest pupils. With ease and friendly approach, Dimitar is able to share with them interesting stories from the incredible world of music.

After graduating from the Music School in Sofia, Dimitar has chosen to pursue a career in opera singing, mastering the craft at the Prof. Pancho Vladigerov National Academy of Music. His extensive experience on the opera stage has helped him to become a creative and inspiring teacher who introduces children not only to the piano, but also to the secrets of opera.


Pillow Singing Programmes


“Eight notes”
(1- to 3-years-old kids w/parents)

Toddlers and their parents, grandmas, grandpas, older siblings or other care-givers join together in the fun, imaginative world of the musical game. We sing, dance and play with our voice, and remember to include the exciting percussion. Furthermore, we study different sounds, songs and verses. Wear comfortable clothing and prepare with slippers or socks for all participants.

When?

Tuesdays, from 4 p.m. to 5:00 p.m.

Lessons on: 26.04, 10.05, 17.05, 31.05


“Quarter notes”
(3- to 5-years-old kids)

The children will have the opportunity to learn songs in different languages. Parents are welcome when they wish to join in for the first lessons, but we recommend you to leave the kids alone with the teacher. Our goal is to learn to sing in two voices and acquaint ourselves with different styles of music. Also, we will make the first steps in the music alphabet.

When?

Tuesdays, from 5:30 p.m. to 6:30 p.m.

Lessons on: 26.04, 10.05, 17.05, 31.05


Fees


Single visit

A child + an adult – 20.00 lv.

An adult with two children – 30.00 lv.

Four visits + a gift 

A child + an adult – 65.00 lv.

An adult with two children – 92.00 lv.

The four visits package includes a gift – a family voucher for one Pillow concert. You can use it for yourself or give it to a friend.


ORDER HERE


Registration and more information


 

2 replies on “<!--:bg-->Пеене на възглавници<!--:--><!--:en-->Pillow Singing<!--:-->”

Hello,
Are the classes taught in English/German or in Bulgarian?
Thanks Margot

Sorry for the late response. Classes are held in Bulgarian but we are thinking of starting a group in English, too.

Comments are closed.